•  

Perfect Listening Apps

Perfect Listening are simple fun Apps about music.

The Apps are quizzes for History of Music, Music Instruments and Ear Training that are all with listening examples and are not only meant for music students but for all music lovers.
The Apps are primarily in English but are translated in Italian, German, Macedonian, Albanian, and Chinese.

 

Scientific research shows that music education develops creativity, communication skills, logic and even the mathematical skills, not to mention that with music education are built synapses between neurons in the brain that prevent Alzheimer's Disease, Dementia.

 Aпликациите за Музичко Образование за: Историја на Музика, Солфеж, Музички Инструменти имаат избор од одговори кои во зависнот од тоа што ќе избере корисникот нудат точен или неточен одговор.
Апликациите првенствено се на англиски јазик, но поради тоа што музичката терминологија најдобро се изучува на мајчин јазик преведени се на: Македонски, Албански и на Италијански и Германски јазик.

Бројни научни истражувања покажуваат дека со музичкото образование се развива креативноста која што не е само присутна во уметностите туку во сите сфери на животот, комуникациските вештини, логиката па дури и математичките способности.
Апликациите за Музичко Образование: Историја на Музика, Музички Инструменти, Солфеж ќе бидат од особена корист за учењето на далечина кое што е актуелно деновиве.